Krásne kamene

O nákupe


Ceny dopravy a platby

1. Poštová dobierka (+3,50 €, platba na pošte, pri objednávke nad 100 € bezplatne)

2. Poštová zásielka a platba bankovým prevodom na náš účet (+3 €, platba na účet ČSOB)

Objednávka je zväčša vybavená a poslaná v priebehu 1-2 dní.

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia
Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho Ribon, s.r.o. (ďalej len "predávajúci") a jeho zákazníkov (ďalej len "kupujúci") a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy, resp. sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obidve strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve stanovené inak.

Predávajúci dodá tovar na základe objednávky a kontaktných údajov, ktoré má k dispozícii z komunikácie zákazníka v internetovom obchode www.krasnekamene.sk.

2. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v objednávke (ďalej len "tovar").

3. Povinnosti predávajúceho
Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim zákazníkom dodávať: správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.
Objednaný tovar bude adekvátne zabalený. Zásielky Slovenskej pošty sú podľa rozsahu tovaru zasielané v obaloch so vzduchovou bublinkovou vrstvou, ktorá chráni predmety vo vnútri obálky alebo obalu.
Predávajúci nenesie zodpovednosť:
- za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou spoločnosťou,
- za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. kuriérskou spoločnosťou, - za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa alebo autora diela) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

4. Povinnosti kupujúceho
Kupujúci sa zaväzuje:
  - zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky,
  - objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi.
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.
V prípade neprevzatia tovaru (na základe objednávky) si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.
   
5. Miesto plnenia
Miestom plnenia je adresa: Ribbon, s.r.o., OD Slimák, Hálkova 1, 831 03 Bratislava.
   
6. Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy
Podmienkou platnosti objednávky je oznámenie predávajúcemu všetkých predpísaných údajov a náležitostí. Oznámenie sa môže vykonať pomocou virtuálneho obchodu alebo mailom. Na prijatie objednávky sa nevyžaduje jej formálne potvrdenie predávajúcim. Ak je medzi účastníkmi uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
   
7. Cena a platenie
Ceny uvedené v internetovom katalógu sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien a na chyby v katalógu ponúkaného tovaru.
Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky, prípadne zaplatením v hotovosti v prípade osobného prevzatia. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru je pripočítané poštovné a balné v zmysle podmienok stanovených predávajúcim. Cena poštovného a balného je vrátane DPH.
 
Platobné podmienky v rámci Slovenskej republiky:

Poštou - doporučene/balík - platba vopred na číslo účtu 4025246398/7500 (ČSOB) alebo IBAN SK0575000000004025246398

pri objednávke do 100 EUR: 3,50€ / 90,378 Sk
pri objednávke nad 100 EUR: zadarmo.

Dobierkou – zaplatíte až pri preberaní zásielky
pri objednávke do 100 EUR: 3€ / 90,378 Sk
pri objednávke nad 100 EUR: zadarmo.

Dodacie podmienky:

Osobné prevzatie na adrese Ribon, s.r.o., OD Slimák, 1.poschodie, Hálkova 1, 831 03 Bratislava v priebehu otváracích hodín.

Slovenská pošta (ako list alebo balík 2. triedy)
   
8. Dodacia lehota
Objednaný tovar odošleme do 14 pracovných dní. V prípade dlhšej dodacej lehoty Vás kontaktujeme mailom alebo telefonicky.
   
9. Reklamácia tovaru (Reklamačný poriadok)
Zodpovednosť predávajúceho za vady a záruka sa spravujú podľa § 619 a nasl. Zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Práva zo zodpovednosti za vady (reklamácia) sa uplatňujú u predávajúceho.
 
Storno objednávky
Zo strany kupujúceho (zákazníka):
 
Storno objednávky zo strany kupujúceho - v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa má kupujúci nárok na vrátenie tovaru (na odstúpenie zmluvy) do siedmych pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Je však nevyhnutné, aby kupujúci vrátil tovar:
a) nepoškodený,
b) v pôvodnom obale,
c) nepoužitý,
d) kompletný, so záručným listom,
e) s dokladom o jeho zakúpení.
 
Možnosť vrátenia tovaru sa nevzťahuje sa tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť a na zvukové a obrazové záznamy alebo počítačové programy, ktoré užívateľ rozbalil.
 
V prípade, že kupujúci chce vrátiť tovar, musí v prvom rade kontaktovať predávajúceho, ktorý mu dá ďalšie inštrukcie. Kupujúci musí v uvedenej lehote tovar doručiť na adresu firmy Ribon, s.r.o.
 
V prípade dodržania všetkých horeuvedených podmienok budú peniaze za tovar (nie za prepravu, ktorej výška je presne definovaná v prepravnom doklade) vrátené kupujúcemu do 15 dní odo dňa vrátenia tovaru. Vrátený tovar, ktorý bude predávajúcemu zaslaný na dobierku, nebude prijatý. Náklady na vrátenie tovaru znáša konečný zákazník (kupujúci).
 
Zo strany predávajúceho (prevádzkovateľa internetového obchodu alebo iného dodávateľa tovaru)
 
Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, že objednaný tovar sa viac nevyrába alebo nedodáva alebo ak došlo k výraznej zmene cien tovaru. V tomto prípade predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho. V prípade, že hodnota tovaru už bola uhradená, peniaze budú kupujúcemu bez zbytočného meškania vrátené.
 

Reklamačný poriadok

Zodpovednosť predávajúceho za vady a záruka sa spravujú podľa § 619 a nasl. Zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Práva zo zodpovednosti za vady (reklamácia) sa uplatňujú u predávajúceho.
 
Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začínajú plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Práva a nároky zo zodpovednosti za vady má kupujúci v zmysle vyššie uvedených ustanovení Občianskeho zákonníka. Právo zo zodpovednosti za vady veci zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 
Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas štandardného používania tovaru.
 
Aby mohla byť vaša reklamácia akceptovaná, je nutné dodržať niekoľko pravidiel:
  - po prevzatí tovaru si pokiaľ možno bez zbytočného odkladu prehliadnite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je povinnosťou kupujúceho oznámiť zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru.
  - upozornenie: zásielku, ktorá pri preberaní javí známky poškodenia počas prepravy /roztrhnutý obal, deformácie, diera a pod./ v žiadnom prípade nepreberajte. Predídete tak prípadným komplikáciám pri reklamácii poškodeného tovaru.
  - v prípade, že zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom /v druhu, v množstve alebo v cene/, alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, je vašou povinnosťou predávajúceho ihneď informovať prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.
  - v prípade, že zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať doporučene späť na adresu predávajúceho spolu s uvedením dôvodu reklamácie. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie.
  - upozornenie: tovar zasielajte iba balíkovou zásielkou Slovenskej pošty, dobre zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.
 
Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. Predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie najneskôr do 3 dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na náklady predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, keď kupujúci vymenený tovar prevzal, sa nepočíta do záručnej doby. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
  
10. Právo na vrátenie tovaru
V súlade so zákonom č. 108/2000 Z. z. § 12 máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zruší.
  
11. Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia v internetovom obchode www.bizuteriaribon.sk v deň odoslania alebo oznámenia objednávky, pokiaľ nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak. Odoslaním alebo oznámením objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia platných obchodných podmienok.

Platné od  8.11.2013